Viac-cieľové pochody

Táto voľba umožňuje hráčom poslať pochody k viac ako jednému hradu a rôzneho typu.

Non-VIP hráči majú možnosť poslať pochody na 2 Hrady a VIP hráči - až na 5.

Keď ste v 2., 3. atď cieli viac-cieľového pochodu môžete si prezrieť útok, akonáhle opustí prvý cieľ. Môžete tiež ísť na dovolenku alebo režimu ochrany pred začiatkom pochodu na váš zámok.

Keď pochod obsahuje viac ako 1 útok, každý cieľ sa považuje za samostatný pochod.

Obmedzenia:

-Viac-cieľové pochody môžu obsahovať Útok a Clean-up

-Šľachtici nemôžu byť použití v týchto pochodoch

-Dva ciele viac-cieľového pochodu nemôžu mať rovnaké koordináty

-Ak je rozdiel v úrovni medzi odosielateľom a cieľom viac ako 7 pred dosiahnutím ciele, dobyvateľ sa vracia do svojho domovského hradu

Čas pochodu

Potrebný čas na viac-cieľové pochody sa počíta rovnakým spôsobom ako akýkoľvek iný pochod cieľový pochod.

Pri návrate viac-cieľového pochodu,kým cestuje medzi 2 cieľmi, čas,ktorý je potrebný na jeho návrat sa rovná cestovnému času z posledného dosiahnutého cieľa do hradu а čas,ktorý uplynul medzi opustením predchádzajúceho ciele a privolanie pochodu späť.

Napríklad:

Hráč poslal viac - cieľový pochod s 5 cieľov; pochod dosiahol sa 4. cieľa a je na ceste k 5.; po 10 minút, hráč sa rozhodne pridvolať pochod. V tomto prípade, potrebný čas na návrat z pochodu sa rovná potrebnému času na cestu z cieľa 4 k zámku /+ 10 minút, kedy pochod cestoval od 4 do 5.

Všimnite si, že keď viac - cieľový pochod, alebo časť z pochodu, podlieha motiváciu rýchlosti alebo znižovaniu rýchlosti,potrebný čas na návrat od posledného cieľa do domovského hradu nebude ovplyvnený motiváciou alebo znižovaním rýchlosti.To tiež platí v prípade, že hráč vráti viac cieľový pochod pred tým, než dosiahne svoj posledný cieľ.

Poznámka: Rýchlostné bonusy získané z motivácie alebo špeciálnej jednotky z Mongolskej "Khan gardy" sa nevzťahujú na návrat z viac-cieľového pochodu. Motivácia:

Motivácia viac-cieľového pochodu je osobitná pre každý cieľ v ňom. Každá misia musí byť motivovaná oddelene. Povolené motivácie sú:

-Ciele s misiou Útok - Motivácia rýchlosti, Motivácia obliehania, Motivácia nákladu

-Ciele s misiou Clean-up - Motivácia rýchlosti, Motivácia clean-upu

Poznámka: maximálne 150 mincí pre motiváciu za pochod, tu platí pre každý cieľ oddelene. Spustenie viac-cieľového pochodu:

Ak chcete spustiť viac-cieľový pochod:

-Choďte do menu Pochody

-Vyberte jednotky, ktoré budú poslané (bez šľachticov)

-Kliknite na Pokračovať

-Stanoviť cieľové súradnice, zadajte typ pochodu (Útok alebo Clean-up), motiváciu a formáciu a kliknite na Pridať pochod.

-Opakujte vyššie uvedené kroky, kým všetky požadované ciele sú pridané alebo do maximálny povolený počet cieľov je dosiahnutý.

-Kliknite na Odoslať útok.

Späť na vrchol