مارش چندگانه

این گذینه به بازیکن امکان ارسال مارش از یک قلعه به قلعه های دیگر ارسال کند.به این معنی که می تواند به قلعه الف حمله کند و از آنجا به قلعه ب مجددا حمله کند و از آنجا نیز به قلعه ج مارش پاکسازی ارسال کند.لشگر این وظایف را یکی پس از دیگری انجام می دهند , بدون این که بین آنها به خانه بازگردند.

تفاوتی بین نوع مارش ها نیست و مارش چندگانه می تواند ترکیبی از چند نوع مارش باشد.

کاربرانی که VIP نیستند می توانند تا 2 مارش چند گانه و کاربران VIP می توانند مارش های 5 گانه نیز ارسال کنند.

هنگامی که مارش چند گانه ارسال می شود بازیکنان نمی توانند در آن از مارش های انتقال یا پشتیبانی یا اردوگاه استفاده کنند.

اگر در لشگری که ارسال می کنید نجیب زاده وجود داشته باشد امکان ارسال مارش چند گانه را نخواهید داشت.

زمان بین هدف الف تا هدف ب ,همان فاصله بین این دو قلعه است.

وقتی که شما مارش های چند گانه ارسال می کنید تمام بازیکنانی که مورد حمله یا پاکسازی قرار دارند از همان لحظه ارسال متوجه حمله می شوند.شما می توانید قبل از این که مارش چند گانه به سمت قلعه شما شروع به حرکت کند به حالت بی کاری یا محافظت بروید و این جلوی رسیدن مارش را خواهد گرفت.اما چنانچه مارش چند گانه اهداف قبلی را گذرانده باشد و در حال مارش مستقیم به سمت شما باشد , حالت بیکاری یا محافظت تاثیری در نتیجه مارش نخواهد داشت.

مهم: سرعت تحریک شده توسط گارد خان , هنگام بازگشت مارش چند گانه به خانه اعمال نخواهد شد و مارش با سرعت عادی باز خواهد گشت.

نحوه ارسالبه منوی ارتش برویدنیروها را انتخاب کنید (مجاز به انتخاب نجیب زاده نیستید)کلید ادمه را بزنیدبعد از تنظیمات مورد نیاز دکمه اضافه کردن را بزنیدمراحل بالا را تا جایی که می خواهید تکرار کتیدگزینه ارسال را بزنیدبیاد داشته باشید حتما برای آخرین مارش هم گزینه اضافه کردن را بزنید و بعد دکمه ارسال را انتخاب نمایید

بازگشت به بالا