مغول : گارد چئنگیز خان

اطلاعات

قدرتمندنرین فرمانروای مغول ها - چنگیز خان، شروع به آماده سازی گارد خان مخصوص کرد. این جنگجویان خونخوار از قدرتمندترین بچه ها انتخاب شده بودند و سپس برای دفاع از خان خود به هر راه ممکن ترتبیت شده بودند. بسیار سریع و بیرحم، آنها خطرناکترین جنگجویان در ارتش مغول هستند.

نوع یگان

یگان خاص

ساختمان های مورد نیاز

قصر (سطح 1)

خصوصیات

هر گار چنگیز خان مغول تا1% به مهارت پیشاهنگ امتیاز میدهند .حداکثر افزایش سرعت 180% خواهد بود.

این یگان فقط برای قوم مغول در دسترس است.در حالتهای زیر به مهارت امتیازی نمیدهد1- اگر یک مارش چند گانه را بعد از رسیدن به تعدادی از اهداف برگشت بزنید2-هنگام فرستان اردوگاه به مهارت امتیاز می دهد اما برگشت بدون امتیاز خواهد بوداز مهارت های جنگجو و مدافع امتیاز می گیرد

منابع
طلا: 100جمعیت: 5
آهن: 250زمان: 00:45:00
چوب: 100سرعت: 10
غذا: 300وزن حمل: 80

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 450
قدرت در مقابل سواره نظام: 300
قدرت در مقابل کمانداران: 400
قدرت در مقابل ساختمان ها 10
قدرت در مقابل محاصره: 500
سطح سلامت: 500
محدوده: 1

با رسیدن قصر به سطح 4 قابل ارتقاء است

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

15000

25000

15000

25000

10:00:00

50% به حمله

2

18750

31250

18750

31250

15:00:00

50% به سلامت

3

22500

37500

22500

37500

20:00:00

حداکثر امتیاز به مهارت پیشاهنگ 190%

بازگشت به بالا