رها سازی قلعه

گاهی رها سازی یک قلع و تصرف قلعه ای تازه سریع ترین راه پیشرفت یک فرمانروا است بنا براین گزینه ای برای رهاسازی قلعه ها در اختیار شما قرار داده شده است به شرطی کهقلعه پایتخت نباشدوفاداری آن 10000 باشدوقلعه قابل رهاسازی نیست بشرطی که مارش حمایت انتقال پیشنهاد بازار انتقال منابع فعال داشته باشداگر مارشی از آن ارسال شده باشد که به مقصد رسیده باشداردوگاه فعالی از قلعه ارسال شده باشدبا رها سازی قلعه تمامی ساختمان های آن به سطح 5 می رسند و اگر قلعه روح خان باشد تمامی ساختمانهای آن به سطح پیشفرض ان سطح بر می گردددر هر دوصورت این قلعه ها توسط سایر بازیکنان قابل تسخیر خواهند بودبرای رها سازی قلعه منوی گزینه ها - گزینه های بازی - رهاسازی را انتخاب نمایید

بازگشت به بالا