سیاست صلح

صلح یک سیاست برجسته برای پیشرفت اعضای قبیله است.این سیاست باید از سوی یک عضو مجاز به قبیله دوم ارسال گردد و در قبیله دوم توسط کسی که مجوز این کار را دارد پذیرفته شود .

در هنگام صلح اعضای دو قبیله نمی توانند به هم حمله کنند. برای صلح هر دو قبیله باید این موضوع را قبول کنند اما برای جنگ تصمیم یک طرف لازم است. سیاست صلح نمی تواند کمتر از 7 روز یا بیشتر از 56 روز باشد . پیشنهاد صلح تا 24 ساعت دوام می آورد و در طی این مدت می تواند پذیرفته شود.

در زمان صلح اعضای دو قبیله نمی توانند به یکدیگر حمله کنند.هر گاه زمانی برای سیاست در نظر گرفته نشده باشد مدت آن یک هفته می باشد.وقتی زمان صلح به پایان می رسد تا زمانی که یکی از طرفین صلح را لغو نکند همچنان دو قبیله در صلح باقی می مانند.لغو صلح به معنای جنگ نیست اما بازیکنان قبایل می توانند به یکدیگر حمله کنند

وقتی که به پیشنهاد رسیدگی نشود بعد از 24 ساعت در دسترس نخواهد بود.در صورت لغو یا قبول کردن پیشنهاد فرد ارسال کننده پیغام آن را مشاهده میکند.با این حال دوباره پس از 24 ساعت می تواند درخواست خود را ارسال نماید

امکان پیشنهاد صلح زمانی که دو قبیله در حال جنگ می باشند نیست

بازگشت به بالا