ستاره ها

ستاره هاستاره ها جزو پاداشهایی هستندکه در اختیار بازیکنان وفادار به ازای خرید سطح معینی از سکه قرار میگیرد ستاره ها در شرایط فعلی دارای کاربرد های ذیل می باشند:

  • تعویض ستاره ها - هر ستاره می تواند با 5 سکه تعویض شود.
  • بازیابی نیروها در درمانگاه - تعدادی نیروهایی که در دفاع از بین رفته اند را می توانید به نسبت سطح اردوگاه خود بازیابی کنید برای این کار باید به نسبت سطح خود هزینه جداگانه ای بپردازید

بازگشت به بالا