نوآموز

نوآموز براای بازیکنان فرصت دریافت منابع و سکه اضافه را فراهم می کند این حالت بوجود می اید وقتی بازیکن با لینک نوآموز از فرد دیگری دعوت می کندکه در این بازی شرکت نمایدو فرد نیز با همان لینک در بازی ثبت نام می کند با کلیک روی این لینک بازیکن به میزان 10 دقیقه از منابع تولیدی قلعه خود را دریافت می کند محدودیت برای فرستادن لینک نیست اما روزانه به 10 کلیک منابع اختصاص داده می شود .

برای رسیدن به منوی کار آموز دو را وجود داردپایین منوی مشخصاتپایین منوی انتخاب کاربربازیکن همچنین می تواند سکه هم کسب نماید بدین صورت که 10% خرید سکه بازیکن کارآموز نصیب وی می شود و اگر کار آموز وی نیز کارآموزی داشته باشد با خرید سکه 1% خرید عاید نفر اول می شود

نکته : روش دریافت دعوت نامه مهم نیست

بازگشت به بالا