تسخیر قلعه

تسخیر یکی از راههای اصلی بازی جهت بزرگ کردن امپراطوری شماست.برای تسخیر یک قلعه باید وفاداری آن قلعه را به صفر برسانید.برای کم کردن وفاداری باید به آن قلعه به وسیله نجیب زادگان خود حمله کنید(برای کم کردن وفاداری باید باید نجیب زادگان شما در جنگ زنده بمانند).یک قلعه پایتخت نمی تواند تسخیر شود حتی اگر وفاداری آن به صفر برسد در اختیار صاحب اصلی خود باقی خواهد ماند.

وفاداری

شروع وفاداری در همه قلعه ها از 10000 است.میزان سرعت افزایش وفاداری بستگی به سطح قصر شما دارد.اگر در یک جنگ , مدافع موفق شود نجیب زاده ای را بکشد سطح وفاداری در ازای هر نجیب زاده کشته شده 1000 عدد اضافه می شود.

افزایش سطح وفاداری در هر سطح قصر:

سطح قصروفاداری
0125 در 1 ساعت
1300 در 1 ساعت
2450 در 1 ساعت
3600 در 1 ساعت

گذینه قابل پرداختی وجود دارد که بتوانید افزایش وفاداری را به مدت 6 ساعت تحریک کنید.سه سطح افزایش وفاداری وجود دارد.سه گذینه وجود دارد

 • افزایش بین 1 تا 10% با 30 سکه
 • افزایش بین 1 تا 30% با 50 سکه
 • افزایش بین 1 تا 50% با 70 سکه

اگر وفاداری یک قلعه به کمتر از 3001 برسد , بدون توجه به این که آن قلعه پایتخت است یا خیر, تمام مارش هایی که از قلعه ارسال شده بود بازخانی می شود تا از قلعه محافظت کنند.بازگشت لشگر به قلعه بسیار سریع انجام می شود و فاصله ارتش تا قلعه اعمال نخواهد شد.لشگر های انتقال داده شده به قلعه های دیگر در این مواقع برنخواهند گشت و نتعلق به قلعه جدید خواهند بود.

نجیب زاده

اگر شما به قلعه ای حمله کنید و در آن پیروز شوید و در لشگر شما نجیب زاده وجود داشته باشد سطح وفاداری قلعه مدافع کاهش خواهد یافت, چون مردم قلعه مدافع اعتماد خود را به ارباب خود از دست می دهند.سطح وفاداری که کاهش می دهید در انتهای نبرد محاسبه می شود.مهم نیست چه تعداد نجیب زاده با خود می برید, نجیب زاده هایی که در پایان نبرد زنده خواهند ماند , وفاداری قلعه را کم می کنند.هر نجیب زاده بین 300 -600 وفاداری کم می کند.

مثال:

 • 1 نجیب زاده - 300-600;
 • 2 نجیب زاده - 600-1200;
 • 3 نجیب زاده - 900-1800;
 • 4 نجیب زاده - 1200-2000;
 • 5 نجیب زاده - 1500-2000;
 • ...

توجه: حداکثر میزان وفاداری که در یک نبرد کم می شود 2000 خواهد بود.مهم نیست شما چه تعداد نجیب زاده با خود می برید.

با تحریک مارش می توانید محدودیت کم کردن وفاداری با نجیب زاده را افزایش دهید.

قلعه ها و تسخیر آنها

حداکثر قلعه هایی که یک بازیکن می تواند داشته باشد 11 می باشد.

بعد از تسخیر میزان وفاداری قلعه به 3000 باز می گردد و بستگی به سطح قلعه و یا تحریک وفاداری , شروع به افزایش وفاداری می کند.

همچنین تسخیر قلعه ای که در آن قصر وجود دارد سخت تر بوده و میزان کم کردن وفاداری در این قلعه ها متفاوت است.قلعه ای که در آن قصر داشته باشد کم کردن وفاداری آن نسبت به دیگر قلعه ها به صورت زیر است:

 • قصر سطح 1: 75: قلعه های معمولی
 • قصر سطح 2: 50% قلعه های معمولی
 • قصر سطح 3: 25% قلعه های معمولی

بازگشت به بالا