سبک ارتش

سبک ارتش طریقه چیدمان نیروهای شما در هنگام نبرد است و نقش بسیار تعیین کننده ای را در پیروزی یا شکست شما ایفا میکند در هنگام ساختن سبک نبرد باید مسایل زیادی را در نظر بگیرید مثلا این سبک برای چه کاری است یا رنج حمله هر یگان چقدر می باشد.شما با استفاده از سبک مناسب قادر هستید بهترین ارتش ها راشکست دهید. برای ساختن سبک ارتش شما 4 خط و 8 جایگاه برای قرار دادن نیروهای خود دارید بیاد داشته باشید سبک ها در هنگام دفاع 5 خط دارند که خط اول همان دیوار است در نبرد به محض از بین رفتن نیروهای خط اول نیروهای خط دوم یک خط به جلو می روند وقتی خط اول عمدا خالی درنظر گرفته شده باشد اولین خط دارای واحد با آن جایگزین می شود هتگامی که قلعه ای فتح می شود سبکهای ارتش آن پاک می شود برای ساختن سبک ارتش از منوی ارتش گزینه سبک ارتش را انتخاب نماییدهر بازیکن می تواند 10 سبک ارتش داشته باشد و یکی را بعنوان پیشفرض انتخاب نمایددر سبکها شما می توانید تعداد نیروی مورد استفاده در هر سبک را نیز مشخص نمایید در اینصورت نیروهای مشخص شده هم بهمراه سبک ارتش انتخاب می شوند که البته در منوی بعدی می توانید دوباره سبک مورد نظر را تغییر دهید بعنوان مثال اگر در سبک الف 100 نیزه دار و 100 شمشیر زن انتخاب می شوند شما با انتخاب این سبک 100 شمشیر زن و 100 نیزه دار را انتخاب می کنید ولی در صورت تمایل درمنوی بعدی می توانید آنها را باسبک دیگری به نبرد بفرستید

بازگشت به بالا