حمله

مارش حمله یکی از مهم ترین مارشهای بازیست.چون شما آن همه منابع جمع آوری می کنید و لشکر خود را می سازید تا به دشمنانتان حمله کنید.وقتی که شما حمله می کنید , ریسک کشته شدن نیروهایتان و از بین رفتن منابع صرف شده روی نیروها را می پذیرید.اما اگر دشمنتان را شکست دهید تجربه به دست می آورید, منابع دشمن را غارت می کنید و همچنین دشمن خود را ضعیف تر می کنید و نابود کردن او راحت تر.خواهد بود

محدودیت ها:

-مارش حمله ارسال نمیشود اگر مهاجم و مدافع بیش از عدد مجاز سطح اختلاف وجود داشته باشد.(این مقدار سطح در هر دنیایی متفاوت است) -محدودیت ارسال حملات و پشتیبانی شما به سطح ارگ و نژاد و آیتم های شوالیه بستگی دارد.با این حال اگر شما 7 مارش حمله فعال از یک قلعه داشته باشید برای مارش هشتم 2000 و بعد از آن هم هر کدام 2000 غذای بیشتر باید ارسال کنید مثلا مارش نهم 4000 و مارش دهم 6000 غذا لازم دارند.

این مارش می تواند با گزینه های زیر تحریک شود:

1- تحریک سرعت مارش 2- تحریک کم کردن وفاداری(برای مارش های با نجیب زاده) 3- تحریک تخریب (اگر منجنیق یا منجنیق قلعه کوش داشته باشید) 4- تحریک وزن حمل

سرقت منابع :

اگر مهاجم پیروز نبرد باشد میتواند منابع موجود در قلعه و یا اردوگاه دشمن را سرقت نماید.مقدار منابع غارت شده به وزن حمل نیروهای باقیمانده بستگی دارد.اگر به شهری حمله کردید و نیرویی برای دفاع نداشت شما می توانید منابع را بدون هیچ جنگی غارت نمایید

مقدار منابع غارت شده حداکثر 50% منابع موجود در قلعه است.مقدار منابع پنهان شده در پناهگاه از مجموع کل منابع کم خواهد شد سپس مقدار منابع به سرقت رفته نصف مقدار به دست امده خواهد بود.

برای مثال: اگر در یک قلعه مجموع 2000 منابع وجود داشته باشد و 1000 تا از ان در پناهگاه پنهان شده باشد مقدار منابع غارت شده برابر با 500 خواهد بود. (2000 - 1000)/2 = 500

نکته: منابع پنهان شده در پناهگاه نمی توانند غارت شود( به جز برای اقوام خاص که می توانند 25% از منابع موجود در پناهگاه را غارت نمایند)

فتح :

هنگامی مارش حمله به دشمن باعث تسخیر قلعه میشود که وفاداری مدافع به 0 برسد. برای اینکار مهاجم میبایست داری نجیب زاده بوده و پس از پیروزی در نبرد نجیب زاده ها از نبرد جان سالم به در برند.هر نجیب زاده بین 300-600 وفاداری کم خواهد کرد.(قلعه های پایتخت قابل تصرف نمی باشند)

بازگشت به بالا