آهنگری

آهنگری

حالا شما میتوانی رزه های محکمتر ، تیغ های برنده تری و غیره در اختیار داشته باشید. آهنگری میتواند تا انواع یگانها را ارتقا دهد، که قدرت تدافعی و تهاجمی آن را افزایش می دهد. هر مرحله بالاتر آهنگری یعنی زمان کوتاه تر موردنیاز برای ارتقا. همیشه تعدادی کارگر در آهنگری شما مشغول بکار می باشند که می توانید آنها را تغییر دهید با زیاد کردن سرعت ارتقاء اقزایش می یابد و نفرات آزاد قلعه کم می شوند و برعکس در ضمن بسته به سطح آن تعداد کارگران حداقل و حداکثری داردارتقا برای سواره نظام:

هر سطح امکان ارتقا دادن می دهد به:

 • حمله به پیاده نظام: 10%
 • حمله به سواره نظام: 10%
 • حمله به دیوار: 10%
 • سطح سلامتی: 10%

ارتقا برای ماشین های محاصره:

هر سطح امکان ارتقا دادن می دهد به:

 • حمله به پیاده نظام: 15%
 • حمله به سواره نظام: 15%
 • حمله به دیوار: 15%
 • سطح سلامتی: 5%

ارتقا برای پیاده نظام:

هر سطح امکان ارتقا دادن می دهد به:

 • حمله به پیاده نظام: 5%
 • حمله به سواره نظام: 5%
 • حمله به دیوار: 5%
 • سطح سلامتی: 10%

نکته: هر سطح ارتقا آهنگری امکان ارتقا یک سطح به یگانها را به شما می دهد.

مثال: با ارتقا 4 سطح از آهنگری می توانید یگان های خود را تا 4 سطح ارتقا دهید.

حداکثر سطح: 20

ساختمان های مورد نیاز:

هیچ

زمان و منابع مورد نیاز:

سطحطلاآهنچوبغذازمان
123024522518500:20:00
236538835729300:31:45
346049045037000:40:00
457961756746600:50:24
573077871458701:03:30
692098090074001:20:01
711591235113493201:40:50
8146115561429117502:07:03
9184119611801148002:40:05
10231924702269186503:21:42
11292231132859235004:14:09
12368239223602296205:20:14
13464049424539373206:43:30
14584662285719470208:28:24
15736678477206592510:40:36
16928298879080746613:27:09
17116951245811441940716:57:01
181473615697144161185321:21:26
191856819779181641493526:54:37
202339524921228871881833:54:25

بازگشت به بالا