کماندار با کمان کوتاه

اطلاعات

کماندار با کمان های کوتاه یکی از یگان های ابتدایی بازیست.

نوع یگان

کمانداران(پیاده نظام)

ساختمان های مورد نیاز

سرباز خانه(سطح 1)

خصوصیات

در دسترس برای همه اقوام

منابع
طلا: 15جمعیت: 1
آهن: 10زمان: 00:12:00
چوب: 20سرعت:12
غذا:10وزن حمل: 25

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 15
قدرت در مقابل سواره نظام: 5
قدرت در مقابل کمانداران: 15
قدرت در مقابل ساختمان ها: 20
قدرت در مقابل محاصره: 15
سطح سلامت: 15
محدوده: 3

جدول مشخصات ارتقاء حمله

Level

Gold

Iron

Wood

Food

Time

Bonus

1

50

25

50

25

0:58:20

5%

2

100

50

100

50

1:32:37

10%

3

175

88

175

88

1:56:41

15%

4

263

132

263

132

2:27:01

20%

5

328

164

328

164

3:05:15

25%

6

410

205

410

205

3:53:25

30%

7

513

257

513

257

4:54:06

35%

8

641

321

641

321

6:10:34

40%

9

801

401

801

401

7:46:55

45%

10

1001

501

1001

501

9:48:20

50%

جئول مشخصات ارتقاء دفاع

Level

Gold

Iron

Wood

Food

Time

Bonus

1

63

32

63

32

0:45:50

10%

2

125

63

125

63

1:12:46

20%

3

219

110

219

110

1:31:41

30%

4

328

164

328

164

1:55:31

40%

5

410

205

410

205

2:25:33

50%

6

513

257

513

257

3:03:24

60%

7

641

321

641

321

3:51:05

70%

8

801

401

801

401

4:51:10

80%

9

1001

501

1001

501

6:06:52

90%

10

1252

626

1252

626

7:42:15

100%

زمان و مقدار منابع به سرعت دنیا وابسته است که در جدول ذیل ذخیره شده است

سرعت دنیا

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x8

x10

سرعت ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

هزینه ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

مثلا در دنیا 10 برابر شما به مقدار 5 برابر منابعی که در جدول آمده است منابع نیاز دارید اما ارتقاء 5 برابر سریع تر انجام می شود

بازگشت به بالا