خانه ها

خانه ها

وقتیکه پادشاهی شما گسترش می یابد شما به مکان بیشتری برای خانه سازی نیاز دارید. برای کار در معادن یا ساختن نیرو شما به واحدهای اضافی از جمعیت نیاز دارد. شما میتوانید تا مقدار جمعیت مورد نیاز یگانها را با کلیک کردن بر روی یگانها برای دریافت اطلاعات بیشتر درمورد آن بررسی کنید.

خانه ها تعداد جمعیتی که می توانید در قلعه داشته باشید را افزایش می دهد..

حداکثر سطح: 30

ساختمان های مورد نیاز:

هیچ

بازگشت به بالا