برنامه مشتریان وفادار

برنامه مشتریان وفادار

تیم ما به منظور قدردانی از بازیکنان وفادار خود برنامه ای را "مشتریان وفادار" خود ایجاد نموده است. ایده این کار برای دادن جوایزی به بازیکنان همیشگی خود و نشان دادن قدردانی ما از ایشان می باشد. جوایزدو گونه هستند – اشتراک وی آی پی و ستاره، که به منظور دستیابی به سکه و دیگر چیزها در بازی (اطلاعات در پایین آمده است) می تواند مورد استفاده قرار گیرند.

تعیین کردن سطح وفاداری یک بازیکن

بازیکنان سطوح مشتریان وفادار را بر اساس میزان سکه ای که خریده اند دریافت می کنند.

هر سطحی که بازیکن می رسد، فوراً پاداش خود را دریافت می کند و مسلماً سطوح بالاتر به معنی پاداش های بیشتر می باشد.

در اولین روز هر ماه میلادی بازیکن از سطح 0 این برنامه دوباره کار خود را آغاز می کند.

به طور مثال:یک بازیکن در سطح 0 برنامه مشتریان وفادار است و یک بسته 1000 سکه ای خریداری می کند. او میزان کافی سکه برای رسیدن به سطح 2 خواهد داشت و در همان زمان پاداش سطح 1 و سطح 2 مشتریان وفادار را به صورت آنی دربافت می کند. سطح 1 برای او 1 روز اشتراک وی آی پی و 1 ستاره و سطح 2 برای او 2 روز اشتراک وی آی پی و 10 ستاره به ارمغان خواهد آورد. بازیکن به صورت آنی مجموع 3 روز اشتراک وی آی پی و 11 ستاره در حساب خود دریافت خواهد کرد. در اولین روز ماه میلادی بعدی بازی مجددا از سطح 0 برنامه مشتریان وفادار کار خود را آغاز خواهد کرد.

سطوح و جوایز آن

 • سطح 0

هر بازیکن از این سطح کار خود را اغاز خواهد کرد، درست در زمان نام نویسی و در اولین روز هر ماه میلادی دوباره به این سطح برخواهد گشت.

 • سطح 1– بعد از خرید حداقل 1 سکه

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:- 1 روز اشتراک وی آی پی- 1 ستاره

 • سطح 2– بازیکن بعد از خرید حداقل 501 سکه در طول ماه در بازی به این خواهد رسید

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:- 2 روز اشتراک وی آی پی- 10 ستاره

 • سطح 3- بازیکن بعد از خرید حداقل 1001 سکه در طول ماه در بازی به این خواهد رسید

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:-3 روز اشتراک وی آی پی- 15 15 ستاره

 • سطح 4- بازیکن بعد از خرید حداقل 2001 سکه در طول ماه در بازی به این خواهد رسید

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:- 4 روز اشتراک وی آی پی- 20 ستاره

 • سطح 5- gained بازیکن بعد از خرید حداقل 3001 سکه در طول ماه در بازی به این خواهد رسید

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:- 5 روز اشتراک وی آی پی- 30 ستاره

 • سطح 6- بازیکن بعد از خرید حداقل 4501 سکه در طول ماه در بازی به این خواهد رسید

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:- 6 روز اشتراک وی آی پی- 40 ستاره

 • سطح 7- بازیکن بعد از خرید حداقل 6001 سکه در طول ماه در بازی به این خواهد رسید

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:- 7 روز اشتراک وی آی پی- 50 ستاره

 • سطح 8- بازیکن بعد از خرید حداقل 8001 سکه در طول ماه در بازی به این خواهد رسید

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:- 8 روز اشتراک وی آی پی- 60 ستاره

 • سطح 9- بازیکن بعد از خرید حداقل 10001 سکه در طول ماه در بازی به این خواهد رسید

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:- 9 روز اشتراک وی آی پی- 70 ستاره

 • سطح10 - بازیکن بعد از خرید حداقل 12501 سکه در طول ماه در بازی به این خواهد رسید

این سطح پاداش های زیر را برای بازیکن به همراه خواهد داشت:- 10 روز اشتراک وی آی پی- 80 ستاره

 • هر سطح بعد از سطح 10، نیاز به حداقل خرید 2500 سکه در طول ماه دارد

هر سطح بعدی به پاداش های زیر را برای بازیکن به ارمغان خواهد آورد:- 10 روز اشتراک وی آی پی- 80 ستاره

ستاره ها چه جاهایی به کار می آیند؟

در حال حاضر ستاره ها در موارد زیر استفاده دارند:

 • تعویض ستاره ها - هر ستاره می تواند با 5 سکه تعویض شود.
 • بازیابی نیروها در درمانگاه - تعدادی نیروهایی که در دفاع از بین رفته اند را می توانید به نسبت سطح اردوگاه خود بازیابی کنید برای این کار باید به نسبت سطح خود هزینه جداگانه ای بپردازید

بازگشت به بالا