شوالیه در اردوگاه

شوالیه به تنهایی می تواند به کمپ فرستاده می شود و در هنگام نبردهای این اردوگاه در آن ساکن باشد.شوالیه هنگامی که کل کمپ بازخوانی شود به همراه آن بازخواهد گشت و یا می توان از "فراخوان" برای بازگشت تنها شوالیه به قلعه استفاده کرد.هنگامی که این عمل انجام می شود زمان مورد نیاز برای بازگشت همان زمان مورد نیاز برای ساکن شدن شوالیه در نبرد های مورد نظر در اردوگاه است.

در حالی که شوالیه در اردوگاه است شهر پاداشی از آیتم های شوالیه نخواهد گرفت.در حالی که شوالیه در اردوگاه است آن را نمی توان به ماموریت فرستاد.شوالیه در حالی که در اردوگاه است نمی تواند به قلعه دیگر منصوب شود. هنگامی که یک شوالیه در اردوگاه است و وفاداری شهری که از آن فرستاده شده است زیر 3001شود شوالیه همراه با ارتش به شهر باز خواهد گشت.وقتی شوالیه در اردوگاه است آیتم منابع قابل استفاده نیست ،

بازگشت به بالا