آداب و رسوم

مراسم ها

می خواهید تا یک قدرت الهی در کنار خود داشته باشید؟ شما می توانید با مراسم مختلف برای آثار مقدس الهی سعی در خشنود کردن پروردگار یکتا نمایید. برای این منظور شما نیاز به انجام مراسم های مختلف دارید. برگزاری یک مراسم مذهبی برای شما مقدار کمی سکه هزینه خواهد داشت. مراقب باش که با برگزاری یک مراسم مذهبی همیشه احتمال رو برگرداندن پروردگار یکتا از تو نیز می باشد و تو را دست خالی رها خواهند کرد، پس عاقل باش. امتیازات از این مراسم در قلعه فعلی تو اعمال خواهند شد.

  • سرویس عبادت(شما باید به سطح 3 رسیده باشید):

در صورتیکه پروزدگار عبادت شما را قبول کرد ممکن است مقداری سکه, منابع , سواره نظام و یا کماندار به دست آورید.طبیعتا ممکن است با دست خالی مراسم را ترک کنید.

هزینه - 10 سکه

  • کمک های الهی(شما باید به سطح 10 رسیده باشید):

در صورتیکه مورد لطف خداوند قرار بگیرید مقداری سکه, منابع , سواره نظام و یا کماندار به دست آورید.طبیعتا ممکن است با دست خالی مراسم را ترک کنید.

هزینه -35سکه- قربانی کردن(شما باید به سطح 15 رسیده باشید):

قربانی کردن یکی از راههای بهتر جهت خوشنودی پروردگار است. با قربانی کردن ممکن است منابع , کماندار صلیبی، ماشین های محاصره، کمانداران با کمان بلند یا سکه به دست آورید و یا ممکن است خدایان جوابی به شما ندهند. کیفیت الطافی که پروردگار در مقابل قربانی کردن به شما خوهند داشت بالاتر از سرویس عبادت خواهد بود.

هزینه-70 سکه

  • احترامات بازی به پروردگار(باید قصر در سطح 1 داشته باشید)

ابن عبادن نزد پروردگار ارزش والایی دارد و حتی ممکن است در مقابل به شما نجیب زاده، یگان ویژه سواره نظام سنگین منابع بسیار و یا سکه های فراوان نیز بدهند. هماهنند دیگر مراسم ممکن است این بار نیز با دست خالی باز گردید.

هزینه-100 سکه

در هر قلعه تنها دو بار در 24 ساعت می توانید مراسم برگذار کنید(کاربران VIP می توانند 3 بار مراسم برگذار کنند)

جوایز در دنیاهای ۳-۴ برابر دو برابر و در دنیاهای با سرعت ۵-۶ برابر سه برابر و در دنیاهای با سرعت ۷-۸ برابر چهار برابر و در دنیاهای با سرعت ۹-۱۰ برابر ۴ برابر خواهد بود

این جوایز بیشتر دیگر تنها شامل ارتش و منابع خواهد بود و مقدار نجیب زاده ها و سکه هایی که به عنوان جایزه داده می شود بیشتر نخواهد شد.

بازگشت به بالا