بریتانیا

طلا یکی از منابع اصلی در جنگ خان ها است ،بریتانیا با تولید 10درصد بیشتر از این منبع با ارزش به شما در مراحل بعد بازی کمک فراوانی خواهد کرد.وجود کماندار در یک ارتش متعادل الزامی است و آموزش کماندار در تعداد زیاد یک فرایند گران طولانی استاما این نژاد با تولید 10 درصد سریع تر کماندارها به شما این این فرصت را میدهد تا نسبت به سایر نژاد ها سریع تر کمانداران را به ارتش خود بیفزاید.وجود ماشین های محاصره احتمال برد شما را در نبرد ها افزایش میدهداما آنها بسیار گران هستند.شما با بریتنایا این مشکل را نخواهید داشت ،زیرا این نژاد با تولید 10 درصد ماشین محاصره ی ازرانتر نسبت به سایر نژادها به شما کمک خواهد کرد.همچنین با 25 درصد ظرفیت پناهگاه به شما این امکان را میدهد تا متجاوزان مقدارکمتری از منابع ارزشمند شما را به غارت ببرند.ارتقا 10درصد ارزانتر یگانها نیر به قوی تر شدن ارتش شم کمک فراوانی میکند(ارتقا کهنه کار را شامل نمیشود).

این قوم از امتیازات ویژه زیر برخوردار است :

-10% تولید طلای بیشتر. -25% فضای پناهگاه بزرگتر. -10% آماده سازی ماشین های محاصره ارزانتر. -10% سرعت ساخت کماندار بالا تر. -10% ارتقاء ارزانتر شامل ارتقاء کهنه کار با منایع.

یگان ویژه: کوس زن

کوس زنان به مهارت فرمانروایی امتیاز میدهد.یکی از بهترین خصوصیان این یگان دادن امتیاز فرمانروایی در ابتدای جنگ می باشد که باعث خواهد شد تعدادی از یگان های دشمن در همان ابتدای جنگ در هر دوره فرار کنند قبل از اینکه جنگی رخ دهد.انتخاب این قوم انتخابی عالیست ، در میدان جنگ ترس را در دل دشمنان می اندازد وخوب می داند از خاک خود چگونه دفاع کند

بازگشت به بالا