تجربه

تجربه

تجربه کسب شده در واقع نشانه پیشرفت بازیکناندر بازی می باشد و رتبه بازیکنان بر اساس آن مشخص می شود براساس تجربه شما به مراحل بالا تری می رسید که بر اساس آن امتیازهای برای پیشرفاه تر کردن مهارتهای مختلف دریافت می کنید .

شما از موارد ذیل تجربه دریافت می کنید

 • ساختمان ها : برابر منابع مصرف شده برای ساخت ساختمان ها تجربه کسب می کنید (البته درصد حاصل از تحصیلات به آن اضاافه می شود )
 • یگانها : برای ساخت هر یگان ثلث منابع مصرفی تجربه دیافت می کنید (البته درصد حاصل از تحصیلات به آن اضاافه می شود )
 • ارتقاء ها : برابر منابع مصرف شده برای ارتقا تجربه پیدا می کنید البته باید ارتقا تمام شده باشد
 • جنگ ها : براساس نیروهای کشته شده دو طرف تجربه دریافت می کنند

محاسبه تجربه حاصل از نبرد ها :

اساس این تجربه بر مبنای سربازان کشته شده در نبرد می باشد وقتیدو بازیکن بیش از 33.5% از جمعیت لشکر خود را از دست بدهند 100% حیات کل نیروهای کشته شده بصورت تجربه در اختیار آنها قرار می گیرداگر یکی از بازیکنان که مهم نیست برنده یا بازنده باشد کمتر از 33.5% از نیروهایش را از دست بدهد دو بازیکن تنها بخشی از تجربه را دریافت می کننداین درصد از روش زیر قابل تخمین می باشد که درصد از دست دادن جمعیت بر سه ضرب شودبرای مثال اگر یک بازیکن 33% از جمعیتش را از دست بدهد ودیگری همه آنها را هر دو بازیکن 333=99 درصد تجربه ای که باید کسب می کردند را بدست می آورندو اگر 20 درصد باشد این تجربه 60 درصد خواهد بود و این درصد همیشه بر مبنای بازیکنی کخه کمترین درصد از دست دادن نیروها را داشته باشد محاسبه می گرددبرای مثال اگر یک طرف 20 و دیگری 50 درصد از دست داده باشد درصد همان 203=60 می باشد

دقت کنید موارد زیر تجربه ای به دنبال ندارد:

 • تخریب ساختمان ها;
 • فتح یک قلعه ;
 • پاکسازی;
 • مداوای واحد ها
 • بازگرداندن نیرو از کاروانسرا;
 • فرار واحد ها;
 • جاسوسی.

مهم : درصد مهارت تحصیلات به درصد پایانی اضافه می شود.

بازگشت به بالا