آلمان شوالیه توتنیک

اطلاعات

به مهارت جنگجوی شما امتیاز می دهد.1% به ازای هر یگان و حداکثر 50%

نوع یگان

یگان خاص

ساختمان های مورد نیاز

قصر(سطح 1)

مشخصات

فقط برای قوم آلمان ها در دسترس استاز مهارت مدافه و جنگچو امتایز می گیرد

منابع
طلا: 150جمعیـت: 3
آهن: 300زمان: 0045:00
چوب: 100سرعت: 15
غذا: 200وزن حمل: 15

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 300
قدرت در مقابل سواره نظام: 140
قدرت در مقابل کمانداران: 140
قدرت در مقابل ساختمان ها: 10
قدرت در مقابل محاصره: 160
سطح سلامت: 220
محدوده: 2

این یگان با رسیدن قصر به سطح 4 قابل ارتقاء است

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

15000

25000

25000

15000

10:00:00

50% به حمله

2

18750

31250

31250

18750

15:00:00

50% به سطح سلامت

3

22500

37500

37500

22500

20:00:00

حداکثر امتیاز به محارت جنگجو 60%

بازگشت به بالا