نگاه کلی به ملیت ها

12نژاد در بازی وجود داردکه هرکدام از این نژادها و قومیت ها داری یگانهای خاص و منحصر به فرد خود میباشند که به شماامتیازات ویژه ای میدهند.هر نژاد علاوه بر امتیاز یگان ویژه امتیازات گسترده ی دیگری به بازیکن خواهد داد.

به عنوان مثال :

-افزایش ظرفیت انبار/پناهگاه/برج -آموزش برخی از یگانها با قیمت های پایی تر -آموزش برخی از یگانها سریعتر نسبت با سایر اقوام -مداوای سربازان مجروح -درصدی بیتشری تولید از یک منابع خاص(طلا،آهن،چوب،خوراک)

به عنوان مثال :

قوم بریتانیا با 10%افزایش بیشتر طلا و با افزایش مهارت سرمایه گزاری به سطح پیشرفته به شما 20% طلا ی بیشتری میدهد طلا 10 ٪ + 10 ٪ = 20 ٪.

اینها فقط تعداد کمی از خصوصیات هر نژاد میباشند.شما متوانید با توجه به سبک بازی استراتژی و برای توسعه ی خود آنها را انتخاب کنید.

شما میتوانید با توجه به انتخاب نژاد خود در بازی،امتیاز های مهارت خود را افزایش دهید و توانایی های نیروهای خود را افزایش دهید.

مهم:شما نژادخود را در اول بازی و در هنگام ثبت نام انتخاب میکنید و تا پایان بازی دو شورع دور جدید قادر به تغییر آن نخواهید بود،بنابراین با دقت و علاقه انتخاب کنید.

بازگشت به بالا