نجیب زاده

اطلاعات

با استفاده از نجیب زادگان می توانید قلعه هایی جدید را تصرف.

بعد از هر نبرد نجيب زادگاني که زنده مانده اند محاسبه مي گردند. هر نجيب زاده وفاداري را 300 الي 600 امتياز کاهش مي دهد اما آنها نمي توانند بيش از 2000 امتياز در هر پيکار کاهش دهند.این رقم با تحریک نجیب زاده به 3000 می رسد

مثال:1 نجيب زاده - 300-600 وفاداري;2 نجيب زاده - 600-1200 وفاداري;3 نجيب زاده - 900-1800 وفاداري;4 نجيب زاده - 1200-2000 وفاداري;5 نجيب زاده - 1500-2000 وفاداري;

اگر مدافع در نبرد پيروز شود و نجيب زاده هاي مهاجم را هلاک نمايد، وفاداري قلعه طبق جدول فوق افزايش مي يابد. اگر حداکثر قلعه هايي که يک بازيکن مي تواند داشته باشد کسب شود آن وقت نجيب زاده پايين آوردن وفاداري را متوقف مي کنند.

نوع يگان

يگان خاص

اصلاحات

وفاداري که يک نجيب زاده کاهش مي دهد بستگي به سطح قصر که در قلعه مورد حمله دارد، به ازاي يک نجيب زاده به شرح زير تعيين مي شود:

سطح اول قصر - 75%سطح دوم قصر - 50%سطح سوم قصر - 25% .

  • باز هم حداکثر 2000 مي باشد.براي مثال در سطح دوم ، مهاجم بايد 10 نجيب زاده زنده بعد از نبرد داشته باشد تا به حداکثر برسد.
  • نجیب زادگان از نمی توانند از اردوگاه به قلعه های فعال ارسال شوند.برای حمله با نجیب زاده به قلعه های فعال باید از مارش مستقیم استفاده شد.
  • امکان ارسال مارش چند گانه با نجیب زاده وجود ندارد.

ساختمان هاي مورد نياز

قصر (سطح 1)

خصوصيات

در دسترس براي تمام اقوام.

منابع
طلا:44000جمعيت:100
آهن:44000زمان:12:00:00
چوب:48400سرعت: 30
غذا:65535وزن حمل:100

قدرت و سلامت
قدرت عليه پياده نظام:30
قدرت عليه سواره نظام:100
قدرت عليه کمانداران:30
قدرت عليه ساختمان ها:10
قدرت عليه تسليحات محاصره:30
سلامت:300
محدوده برد:1

بازگشت به بالا