طبیب

طبیب

در دوران باستان طبیبان مردمان بسیار با ارزشی بودند زیرا تنها تعداد کمی از آنها می توانست تا شخصی را به خوبی مداوا کند. قهرمان شما در صومعه راجع به ساختار بدن انسان مطالعه کرده است و به این خاطر است که او می تواند برخی از سربازان مجروح را معالجه کند.

این مهارت به شما امکان طبابت نیروها هنگام نبرد را می دهد.این اتفاق بعد از هر راند یک جنگ اتفاق می افتد.اگر این مهارت را به سطح استاد برسانید می توانید تا 9% از یگان های کشته شده را زنده کنید. مهارت کشیش تارانکا با این مهارت جمه می شود و حداکثر تا 21% می رسد

کارآموز - 3%پیشرفته - 6%استاد - 9%

بازگشت به بالا