وفاداری

وفاداری نشان دهنده اعتمادی است که مردم برای حاکم خود قائل هستند. خان فردی است که خطر کم شدن وفاداری و از دست دادن قلعه خود را ریسک نمی کند. وفاداری قلعه درپایین منوی نام قلعه های بازیکن در زیر مختصات قلعه نمایش داده می شود.

# # # # وفاداری در موارد زیر استفاده می شود: # # # #

تسخیر قلعه - قلعه ای تنها می تواند فتح شود که وفاداری آن تا 0 پایین بیاید و این هنگامی است که مردم دیگر به حاکم قبلی وفادار نیستند ، حاکم سرنگون خواهد شد و حاکم دیگری به قدرت میرسد. تعریف فاصله مارش - وفاداری است که تعیین می کند تا چه حد می توانید از قلعه خود مارش ارسال کنید . برای هر 1000 امتیاز وفاداری مارش می تواند به مدت 1 ساعت ارسال شود ( مثال : اگر وفاداری 5000 باشد مارش می تواند 5 ساعت در یک جهت ارسال شود ). ارتش که وفادار نباشد نمی تواند دور از قلعه خود باشد چون قلعه ناپایدار است. برگشت مارش ها - اگر وفاداری قلعه ای زیر 3000 شود تمام مارش های (به جز مارش انتقال) فرستاده شده از قلعه برگشت خواهند شد. هنگامی که حکومت قلعه ناپایدار شود ارتش برای محافظت برگشت می شوند و ارتش ها بصورت آنی در قلعه ظاهر خواهند شد.

# # # # وفاداری می تواند تغییر کند با : # # # #

نجیب زاده- وقتی به قلعه ای توسط نجیب زاده حمله شود اگر نجیب زاده های مهاجم بعد از جنگ زنده بمانند هر نجیب زاده ی زنده وفاداری قلعه ی مدافع را کاهش می دهد. هر نجیب زاده که از نبرد جان سالم به در ببرد وفاداری قلعه را از 300 تا 600 امتیاز کاهش می دهد ، که سقف کاهش بیش از 2000 در هر نبرد ( این اعداد را می توان با استفاده از تحریک نجیب زاده افزایش داد ) نخواهد شد. فرمانداری می تواند اثر نجیب زادگان را تا 80٪ کاهش دهد. زمان - وفاداری وابسته به زمان است و خود را در طول زمان بازیابی می کند . میزان بهبود وفاداری بستگی به سطح فرمانداری مدافع دارد. شوالیه - آیتم های شوالیه ای وحود دارد که شوالیه به آن مجهز شود پاداش ی شامل بازسازی وفاداری در ساعت می دهد . - کشته شدن نجیب زاده های مهاجم درنبرد توسط مدافع- زمانی که مدافع در نبردی که در آن نجیب زاده شرکت کرده است موفق به کشتن نجیب زاده ی مهاجم شود ، هر نجیب زاده کشته شده توسط مدافع به بازیابی 300 - 600 امتیاز وفاداری کمک می کند

وفاداری بسیار حیاتی است زیرا زمانی که وفاداری کم است خطر از دست دادن قلعه افزایش می یابد و ارتش های موجود در قلعه نیز نمی تواند به مارش طولانی ارسال شود..

برچسب نوشته شده " نجیب زادگان مهاجم قادر به کاهش وفاداری نبودند " که گاها در پایان نبرد ها نوشته میشود به دلایلی ازقبیل : ( کشته شدن نجیب زادگان مهاجم در نبرد ، پایتخت بودن قلعه ی مدافع و عدم توانایی تسخیر پایتخت فعال در بازی ، پایین بودن سطح فرمانداری مهاجم و پر بودن تعداد قلعه ها ) نمایش داده می شود.

بازیکنی که وفاداری ای پایین تر از 10000 داشته باشد از نقشه ی بازی حذف نخواهد شد ، این برای این است که شاید هنوز بازیکنی در تلاش تسخیر آن قلعه باشد

اینجا شما وفاداری که در هر ساعت اضافه میشود را میبینید( بستگی به سطح فرمانداری دارد)

سطح فرمانداری وفاداری ترمیم شده 125 0 250 1 375 2 500 3 625 4

بازگشت به بالا