سربازخانه

اطلاعات

این ساختمان به شما اجازه می دهد تا یگان های پیاده نظام را مانند کمان داران آموزش دهی. برای ساختن سربازخانه شما باید بازار و آهنگری را قبلاً تا چندین مرحله گسترش داده باشی. اگر شما سربازخانه را تا سطوح بیشتر گسترش دهی، یگان ها را در هر مرحله ای سریع تر و سریعتر آموزش خواهی داد.

فرمول افزایش سرعت به شکل زیر خواهد بود:

TT = (10*BT)/(L+10)

معادل:

TT- زمان ساخت

BT- زمان اولیه

L- سطح

با سطوح بالاتر سرباز خانه شما امکان انتخاب گزینه های ساخت سریعتر نیرو را دارید:

1X - نیروهای شما با همان سرعتی که در حال حاضر سطح سربازخانه شما اجازه می دهد ساخته می شوند.

2X - نیروهای شما دو برابر سریعتر ساخته می شوند و قیمت ساخت آنها 200% بیشتر می شود.

3X - نیروهای شما سه برابر سریعتر ساخته می شوند و قیمت ساخت آنها 400% بیشتر خواهد بود.

دقت کنید که این گذینه ها فقط سرعت ساخت نیروها را سریعتر خواهد کرد و روی قدرت نیروها تاثیری نخواهد داشت.

حداکثر سطح: 25

ساختمان های مورد نیاز:

آهنگری (سطح 1)

بازار (سطح 2)

بازگشت به بالا