اردوگاه

ارتش شما به اردوگاهی در نزدیکی دشمن ارسال می شود و آنجا منتظر دستور حمله شما می مانند.می توانید به آنها دستور دهید شبانه دشمن را غافلگیر کنند.اما اردوگاه هم مانند قلعه می تواند مورد حمله قرار بگیرد.

ارتش شما در اردوگاه هر ده دقیقه غذا مصرف می کند.میزان غذایی که مصرف می شود معادل یک غذا برای هر ساعت حظور در اردوگاه است و این غذا هر 10 دقیقه و از دقیقه 8 از منابع درون اردوگاه کم می شود یعنی دقایق 8 و 18 و 28 و 38 و 48 و 58 بیاد داشته باشید غذای درون کمپ یا از اول ارسال می گردد یا باید با غارت بدست بیایددر برخی دنیا ها در هنگام توقیف هم اردوگاه نیاز به غذا دارد و در برخی خیر اما در هر دو صورت در بیکاری بعد ار توقیف غذا مصرف می شود

برای ارسال اردوگاه باید 50 نیزه دار و 100 شمشیر زن داشته باشید.این یگانها هنگامی که اردوگاه برپا شد جزئی از ارتش شما محاسبه نمی شوند و کشته نمی شوند, وظیفه برپایی اردوگاه را بر عهده خواهند داشت.اما هنگام بازگشت اردوگاه مجددا به ارتش شما اضافه خواهند شد.جمعیت اردوگاه با قلعه اصلی حساب می شود و در صورت افزایش جمعیت هر بار 5% ار جمعیت می میرند تا به حد عادی برسد

یک بازیکن می تواند حداکثر دو اردوگاه در یک زمان داشته باشد.اگر مهارت اردوگاهی را افزایش دهید می توانید این تعداد را افزایش دهید.

  • مهارت اردوگاهی کارآموز (حداکثر 3 اردوگاه)
  • مهارت اردوگاهی پیشرفته (حداکثر 5 اردوگاه)
  • مهارت اردوگاهی استاد (حداکثر 8 اردوگاه)

اردوگاه می تواند هر زمان به قلعه باز گردد , حتی اگر نیروهای درون اردوگاه در حال انجام وظیفه و مارش باشند.اردوگاه بعد از 120 ساعت به صورت خودکار به قلعه بازخوانی خواهند شد.چنانچه در این حالت قلعه ارسال کننده اردوگاه جمعیت کافی نداشته باشد لشگر درون اردوگاه شروع به مردن خواهند کرد.

ارسال اردوگاه از قلعه ای که وفاداری آن زیر 3001 باشد امکان پذیر نیست.اگر وفاداری اردوگاهی به زیر 3001 برسد , اردوگاه بدون در نظر گرفتن زمان سریعا به قلعه باز خواهد گشت.

چنانچه جمعیت قلعه ای که اردوگاه را ارسال کرده برای بازگشت نیروهای موجود در اردوگاه کافی نباشد , اردوگاه نمی تواند برگشت داده شود.

حداکثر زمانی که می توان از اردوگاه مارش ارسال کرد 5 ساعت است.

حداکثر جمعیتی که می تواند در یک اردوگاه جای بگیرد 50.894 است.

بازیکن تا وقتی که اردوگاه یا مارش حمایت ارسال کرده باشد نمی تواند وارد حالت بیکاری شود.

مثال: شما اردوگاهی با تعداد 30000 ارسال می کنید.این لشگر در ساعت 30000 غذا مصرف می کند, یعنی هر 10 دقیقه 5000 غذا.بعد از این که غذای اردوگاه تمام شد لشگر آهسته آهسته از گرسنگی می میرند.پس در ارسال غذا همراه لشگر خود به اردوگاه دقت کنید.در حالتی که بازیکن جریمه شده باشد , اردوگاه غذایی مصرف می کند. همچنین در حالت بیکاری نیز نیروها غذا مصرف می کنند.

از اردوگاه نمیتوان به قلعه های فعال حمله ای داشت بصورتی که در نیروهای شما نجیب زاده باشد.حمله با نجیب زاده فقط به قلعه هایی امکان پذیر است که غیر فعال باشند.

مارش هایی که از اردوگاه می توان ارسال کرد: حمله , جاسوسی , پاکسازی چند گانه

شما نمی توانید از اردوگاه مارشهای حمایت, تجارت,انتقال, یا اردوگاه دیگری ارسال کنید.

بازیکنان اجازه ارسال غذا به اردوگاه را ندارند.

بازگشت به بالا