ترک قبیله

اعضای قبیله با اختیار خود می توانند قبیله را ترک نماید اما فرمانروا باید قبل از این کار فرمانروایی را واگذار نماید

هریک از اعضای قبیله (علاوه بر فرمانروا) را اعضای دارای مجوز نیز می توانند از قبیله اخراج نمایند.زمانی که فرمانرواییک قبیله 14 روز غیرفعال باشد (20 روز با حالت بیکاری ) بازیکنی که در قبیله دارای بیشترین تجربه است فرمانروا می شود

بازگشت به بالا