بیکاری

حالت بیکاری

حالت بیکاری استاندارد اکانت شما را عملا قفل می کند و هیچ منبعی تولید نمی شود و همه ساخت و سازها متوقف می شوند و کسی نمی تواند به شما حمله کند البته مارشهایی که از قبل فرستاده شده اند به مقصد می رسندفعال کردن آن مجانی است و مدت آن حداکثر 20 روز است شما می توانید از بیکاری قبل از این 20 روز خارج شوید اما باید از فعال کردن آن حداقل 48 ساعت بگذرد وگرنه باید 100 سکه پرداخت نمایید.بیکاری بعدی باید 48 ساعت بعد از بیکاری اول باشدمهم در طول بیکاری قلعه های روح خان بازیکن به قبیله امتیاز نمی دهند

بازگشت به بالا