انتقال

این مارش برای انتقال ارتش به یکی از قلعه های خود و یا اردوگاه مورد استفاده قرار میگیرد.( توجه داشته باشید که شما نمی توانید مارش انتقال به قلعه دیگر بازیکن ارسال کنید )به این معنی که این مارش یک طرفه است و وقتی نیروها رسیدند مارشی بازنخواهد گشت.

این مارش از منوی ارتش قابل فرستادن است .این مارش برای بازیکنانی که بیش از یک قلعه یا کمپ ندارند قابل مشاهده نیست.

نکته:مارش انتقال هنگامی که وفاداری قلعه به زیر 3000 برسد به مبدا بازنمیگردد.

نکته: اگر قلعه مبدا رها شود نیروهای در مارش انتقال ناپدید نمیشوند.

محدودیت ها:

-این نوع مارش تنها میتواند به قلعه های خود بازیکن یا اردوگاه وی ارسال شود. -مارش انتقال را از اردوگاه نمی توان فرستاد -تعداد قابل انتقال بستگی به ظرفیت خالی قلعه مقصد دارد و برابر است با مقدار جمعیت ازاد در ان قلعه.اگر بازیکن تلاش کند که تعداد بیشتری ارتش به قلعه یا اردوگاه ارسال نماید با پیامی مواجه می شود که نشان دهنده مقدار جمعیت خالی خواهد بود. -در این مارش قابلیت انتقال منابع را ندارید -این نوع مارش قابل استفاده در مارش چندگانه نیست

تحریک ها:

مارش انتقال فقط تحریک سرعت می شود

بازگشت به بالا