نگاه کلی به کمانداران

دید کلی از کماندارانکمانداران واحد هایی هستند که سلاح آنها کمان یا کمان صلیبی است این واحد ها در ارتششما بسیار ضروری هستند چون می توانند لشکر دشمن را از فواصل دور تحت حملات موثر خود قرار بدهند البته طبیعی است که همین فاصله موجب می شود قسمتی از تیر ها به هدف برخورد نکند و برخی هم اشتباهی به واحد هایی غیر از واحد مورد نظر برخورد نماید که در نزدیکی واحد های هدف قرار دارندکمانداران در جنگ

با داشتن کماندار بیشتر شانس از بین بردن گروه های بیشتر از دشمن برای شما فراهم می گردد در صورتی که کمانداران شما به تعداد کافی باشند در عمل هنگام جنگ در گروه های کوچکتر به گروه های مختلف دشمن ضربه می زنندبگذارید موضوع را با یک مثال روشنتر بیان کنیم در نظر بگیرید شما 800کماندار داریذ این کمانداران به 4 گروه 200 و 150 و 230 و 220 تایی تقسیم می شوند و هرکدام از این گروه های یک یگان دشمن را انتخاب می کنند حالا فرض کنید گروهی از این دسته ها فیلد 5 عکس را مورد هدف قرار بدهند بیشتر تیر ها به یگان فیلد 5 برخورد میکند اما این امکان هم وجود دارد که فیلدهای 1-2-3-4-6-7-8-9 هم مورد اصابت قرار بگیرند مثلا عمده تیرها به فیلد 5 خورده 2 تا به فیلد 3 و یکی به فیلد 5 و 4 تا هم به فیلد 8 و 3 تا هم به قسمت 9 حالا اگر این قسمت ها خالی باشد که تیر ها به هدر رفته اند

بازگشت به بالا