افزایش ظرفیت پناهگاه

توسعه ظرفیت پناه گاه

از این جا می توانید ظرفیت پناهگاه های خود را بیشتر کنید.می توانید دو برابر ظرفیت آنها را داشته باشید و تا 7 روز هنگاه حملات دشمنان از این فضای بیشتر استفاده کنید, هزینه ارتقا پناهگاه ها 100 سکه می باشد.

از منوی توسعه ظرفیت پناه گاه ها می توانید ببینید ظرفیت فعلی و ظرفیتی که بعد از توسعه خواهید داشت چقدر است.

مهم اگر ازاین گزینه چند بار استفاده کنید به حجم ذخیره اضافه نمی شود بلکه مدت زمان فعال بودن این حالت افزایش می یابد

بازگشت به بالا