قصر

قصر

تنها جایی است که در آن می توانید نجیب زاده بسازید و به شما امکان میدهد با افزایش سطح آن قلعه های بیشتری را در اختیار داشته باشیددر ضمن در سطح 4 آن تواتنایی ارتقاء یگانهای ویژه به شما داده می شود

حداکثر سطح 4 ساختمانهای مورد نیازسربازخانه (20thسطح)

آهنگری (17thسطح )

درمانگاه (5thسطح)

اصطبل (15thسطح)

منابع و زمان مورد نیاز

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

حداکثر قلعه قابل فرمانروایی

زمان

1

55000

26400

38500

55000

2

24:00:00

2

88000

44000

60500

88000

5

38:06:08

3

220000

110000

99000

165000

10

48:00:32

4

400000

270000

210000

340000

11

54:00:00

شکل قصرهای اقوام مختلف

بلغار

بیزانس

فرانک

آلمان

گوت

لتونی

اعراب

بریتانیا

ژاپن

مغول

روس

ایرانیان

بازگشت به بالا