برگشت امتیازهای مهارت

بازگرداندن امتیاز مهارت

اگر تصمیم شما عوض شد و می خواهید تا امتیازات را به مهارت دیگری اضافه کنید، از دکمه جهت دار استفاده کنید و امتیازات را برگردانید. حالا می توانید در مهارت دیگری پیشرفت کنید.

  • اگر مهارت در سطح کار آموز باشد 100 سکه هزینه خواهد داشت و 1 امتیاز برگردانده خواهد شد.
  • اگر مهارت شما در سطح پیشرفته باشد 200 سکه هزینه خواهد داشت و 2 امتیاز برگردانده خواهد شد و مهارت به سطح کار آموز تقلیل پیدا خواهد کرد.
  • اگر مهارت شما استاد باشد 300 سکه هزینه خواهد شد و 3 امتیاز بازگردانده خواهد شد و مهارت شما به سطح پیشرفته تقلیل پیدا خواهد کرد.

بازگشت به بالا