برگرداندن نیروها

بازیابی ارتش

این امکان برای شما وجود دارد که بخشی از ارتش را که در دفاع از دست داده اید را ظرف 48 ساعت از دست دادن آنها در کاروانسرا بازیابی نمایید مقدار و هزینه بازیابی این نیروها بستگی به سطح بازیکن داردبیاد داشته باشید این تنها گزینه ای است که هم با سکه هم ستاره و هم منابع قابل استفاده است مقدار منابع دو برابر منابعی است که برای ساخت نیروهای بازیابی شده نیاز دارید

سطح بازیکنسطح کاروانسراقیمتارتش
1-61منابع دوبرابر25 سکه4 ستاره60% (تا 250 جمعیت)
270% (تا 300 جمعیت)
380% (تا 400 جمعیت)
7-121منابع دو برابر50 سکه8 ستاره50% (تا 500 جمعیت)
260% (تا 700 جمعیت)
370% (تا 1000 جمعیت)
13-181منابع دوبرابر100 سکه17 ستاره40% (تا 1200 جمعیت)
250% (تا 1500 جمعیت)
360% (تا 2000 جمعیت)
19-361منابع دو برابر200 سکه35 ستاره35% (تا 2200 جمعیت)
242% (تا 2700 جمعیت)
350% (تا 4500 جمعیت)

بیاد داشته باشید نیروهای از دست رفته یک قلعه بعد از تسخیر قابل بازیابی نیستند

بازگشت به بالا