سوار کماندار

اطلاعات

کمانداران سواره سریع هستند و محدوده حمله وسیعی دارند, آنها جلوی پیاده نظام و کمانداران کشنده هستند.این یگان از آهنگری امتیاز می گیرد, امیتاز این یگان به وسیله مهارت کماندار اضافه می شود اما مهارت سواره نظام امتیازی به این یگان نمی دهد.

نوع یگان

سواره نظام

ساختمان های مورد نیاز

سرباز خانه(سطح 15)کارگاه(سطح 10)آهنگری (سطح 15)

خصوصیات

در دسترس برای همه اقوام

منابع
طلا: 200جمعیت: 5
آهن: 300زمان: 00:40:00
چوب: 250سرعت: 6
غذا:150وزن حمل: 60

قدرت و سطح یلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 100
قدرت در مقابل سواره نظام: 40
قدرت در مقابل کمانداران: 100
قدرت در مقابل ساختمان ها: 70
قدرت در مقابل محاصره: 100
سطح سلامت: 130
محدوده: 4

مشخصات ارتقاء حمله

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

200

100

100

200

1:14:40

10%

2

400

200

200

400

1:58:32

20%

3

700

350

350

700

2:29:21

30%

4

1050

525

525

1050

3:08:12

40%

5

1313

657

657

1313

3:57:08

50%

6

1641

821

821

1641

4:58:46

60%

7

2051

1026

1026

2051

6:16:28

70%

8

2563

1282

1282

2563

7:54:20

80%

9

3204

1602

1602

3204

9:57:40

90%

10

4005

2003

2003

4005

12:33:04

100%

مشخصات ارتقاء دفاع

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

250

125

125

250

0:58:40

10%

2

500

250

250

500

1:33:08

20%

3

875

438

438

875

1:57:21

30%

4

1313

657

657

1313

2:27:52

40%

5

1641

821

821

1641

3:06:19

50%

6

2051

1026

1026

2051

3:54:45

60%

7

2563

1282

1282

2563

4:55:47

70%

8

3204

1602

1602

3204

6:12:41

80%

9

4005

2003

2003

4005

7:49:35

90%

10

5007

2504

2504

5007

9:51:41

100%

زمان و مقدار منابع به سرعت دنیا وابسته است که در جدول ذیل ذخیره شده است

سرعت دنیا

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x8

x10

سرعت ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

هزینه ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

مثلا در دنیا 10 برابر شما به مقدار 5 برابر منابعی که در جدول آمده است منابع نیاز دارید اما ارتقاء 5 برابر سریع تر انجام می شود

بازگشت به بالا