بریتانیا : کوس زن

اطلاعات

کوس زنان روحیه ارتش شما را افزایش می دهند. امتیاز به مهارت فرماندهى میدهد: %0.5+ در واحد تا حداکثر %36

نوع یگان

یگان خاص

ساختمان های مورد نیاز

قصر (سطح 1)

مشخصات

از مهارت مدافع و جنگجو امتیاز می گیردفقط برای قوم بریتانیا در دسترس است.

منابع
طلا: 350جمعیت: 10
آهن: 100زمان: 01:00:00
چوب: 100سرعت: 15
غذا: 200وزن حمل: 25

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 100
قدرت در مقابل سواره نظام: 100
قدرت در مقابل کمانداران: 100
قدرت در مقابل ساختمان ها: 10
قدرت در مقابل محاصره: 100
سطح سلامت: 500
محدوده: 1

این یگان با رسیدن قصر به سطح 4 قابل ارتقاء می باشد

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

30000

15000

15000

20000

10:00:00

50% به حمله

2

37500

18750

18750

25000

15:00:00

50% به سطح سلامت

3

45000

22500

22500

30000

20:00:00

فرمانروایی حداکثر تا 40%

بازگشت به بالا