قلعه

قلعه مکانی است که ساختمانهای خود را میسازید و منابع وخود را در آن تولید می کنید تا با کمک آنها نیروهای خود را اظموزش داده به ارتشی بزرگ تبدیل نمایید با شروع بازی هر بازیکن یک قلعه خواهد داشت و پس از آن میتواند باتسخیر قلعه های غیر پایتخت سایر بازیکنان یا قلعه های غیر فعال (البته با ساختن و بالا بردن سطح قصر) تا 11 قلعه را تصرف نمایدقلعه پایتخت شما قابل تسخیر نیست اما سایر قلعه های شما با رسیدن وفاداری به صفر دیگر در اختیار شما نخواهد بودبرای حرکت بین قلعه های خود با کلیک بروی سمت راست بالا( جایی که نام قلعه فعلی شما و مختصات آن نوشته شده است ) سایر قلعه ها را انتخاب نماییدمهم:یک قلعه روح خان نمی تواند پایتخت شود

بازگشت به بالا