نگاه کلی به مهارت ها

نمای کلی از ممهارت ها

مهارت ها یکی از مهمترین بخش های خانوارز است و هرکدام به نوعی از توانایی های شما امتیاز میدهد

13 مهارت موجود عبارتند از:

 • فرمانروایی

 • جنگجو

 • کماندار

 • جنگجوی سواره

 • مدافع

 • پیشاهنگ

 • سرمایه گذاری

 • طبیب

 • محاصره

 • بخت و اقبال

 • آموزش

 • مهارت اردوگاهی

 • مهارت قلعه گیری

برای اطلاع بیشتر بخش راهنمای هر مهارت را بخوانید

هر مهارت سه سطح پیشرفت دارد:

 • کارآموز

 • پیشرفته

 • استاد

برای ارتقاء مهارت باید از امتیازهایی که پس از رسیدن به هر مرحله دریافت می کنید استفاده نمایید.

امتیازهای مورد نیاز هر سطح عبارتند اط:

 • برای کارآموز شدن : 1امتیاز

 • برای پیشرفته شدن: 2 امتیاز

 • برای استاد شدن: 3 امتیاز

در واقع اگر بخواهید در مهارتی به سطح استاد برسید باید 123=6 امتیاز داشته باشید

شما می توانید مهارتی را از سطح جاری پایین آورده و در مهارت های دیگر استفاده نمایید البته این فرایند نیازمند سکه است

بازگشت به بالا