ماشین الات محاصره و شانس تخریب یک ساختمان

ماشین های محاصره و شانس تخریب یک ساختمانبرخی از ماشینهای محاصره تنها یگانهایی هستند کهمی توانند به ساختمانهای درون قلعه دشمن اسیب برسانند شانس تخریب به عوامل زیادی بستگی دارد به عنوان مثال تنوع یا تعداد ابزار محاصره و...هر منجنیق 0.03 در صدهر منجنیق قلعه کش 0.05 درصدهر برج محاصره 0.04 درصدبه شنس تخریب یک سطح ساختمان اضافه می کندبیاد داشته باشید حداکثر شانس 50 درصد خواهد بود اما اگر نژاد روس باشید و یا در حالت های مختلف شوالیه ها می توانند این شانس را بالا ببرندبیایید مثالی بزنیماگر در ارتش شما 200 منجنیق و 300 منجنیق قلعه کش موجود باشند شانس اینگونه محاسبه می شود200 * 0.03=6%3000.05=15%که شنس شما در نبرد برای تخریب یک سطح ساختمان دشمن 21 درصد می باشدحالا با 1500 منجنیق و 500 منجنیق قلعه کش شانس اینگونه محاسبه می شود15000.03=45%500*0.05 =25%هرچند مجموع شانس عدد 70% است اما در حالت عادی شانس تخریب همان 50% خواهد بود.در هنگام حمله با ماشین های محاصره می توانید سه نوع ساختمان را انتخاب نماییداقتصادی جنگی تولیدی که هرکدام شامل ساختمانهای ذیل می شوند تولیدی: انبار - معدن طلا - معدن آهن - چوب بری - مزرعه جنگی: سرباز خانه - اصطبل - دیوار - برج یا درمانگاهاقتصادی : کارگاه - آهنگری - بازار- پناهگاه - خانهقوم روس می تواند سطح قصر را نیز پایین بیاورند به شرطی بازیکن هیچ یک از این انتخابها را انجام ندهد

بازگشت به بالا