پیشنهاد بازار

پیشنهاد بازار مربوط به بازیکنانی است که به مبادله یک یا چند نمونه از منابع با منابع دیگری نیاز دارند که این نمونه مارشها باید در بازار انتخاب شوند.

برای مثال:

بازیکنانی 1000 طلا اضافه دارد و نیاز به 1000 چوب دارد. در قسمت پیشنهادات پیشنهاد خود را مطرح می کند. بازیکن دیگری که چوب زیادی داشته و نیاز به طلا دارد در قسمت پیشنهادات بازار پیشنهاد این بازیکن را دیده و با توجه به میزان توانایی حمل و نقل بازرگانانش و همچینین فاصله ی مشخص شده در نوع پیشنهاد میتواند درخواست به تبادل منابع را صادر کند. البته می توان در قسمت بازار میزان منابع درخواستی و نوع آنرا را متغییر انتخاب کرد.

محدودیت ها:

  • ارتش نمی تواند به همراه مارش های تجارت فرستاده شود.
  • این مارش نمی تواند بازخوانی شود.
  • گزینه ی خالی کردن در دسترس نیست.
  • این مارش نمی تواند تحریک شود.
  • بازیکنان نمی تواند پیشنهاد را قبول می کند در صورتی که : منابع لازم را برای ارائه نداشته باشند، در صورتی که به حد زمان ارائه شده در مارش پیشنهادی رسیده باشند و یا اگر تجار به اندازه کافی نداشته باشند.

بازگشت به بالا