برگشت امتیاز شوالیه

آمار شوالیهاین منواین امکان را به شما می دهد که امتیازهای بدست آمده شوالیه را در توانایی های وی پخش نمایید با توجه به اینکه مواقعی لازم است امتیازات یک توانایی کم و دیگری اضافه شود خیلی راحت با هزینه 10 سکه می توانید یک امتیاز را از یک توانایی گرفته و به دیگری اختصاص دهیدبعنوان مثال اگر 6 امتیاز را برا تحرک شوالیه هزینه نموده اید و دیگر بدان نیازی ندارید با هزینه 60 سکه می توانید امتیاز هارا برگردانده در یک توانایی دیگر هزینه کنیدمهم : بیاد داشته باشید وقتی این امکان را استفاده می کنید همه امتیاز های یک توانایی کم می شوند مثلا اگر 8 امتیاز برای تحرکهزینه کرده اید و اکنون به آنها نیاز دارید باید همه آنها را مجدد استفاده نمایید و نمی توانید برخی از آنها را بلا استفاده بگذارید

بازگشت به بالا