لتونی

لیتوانیدر خلال سده چهاردهم میلادیدوک‌نشین اعظم لیتوانیشامل کشورهای امروزی بلاروس، اوکراین و بخش‌هایی از لهستان و روسیه می شد و بزرگ‌ترین کشور اروپا به شمار آمد. این دوک‌نشین بعدها تکه‌تکه شد و بیشتر سرزمین آن بهامپراتوری روسیهضمیمه شد.

امتیاز قوم 10% تولید بیشتر غذا;

  • 10% تولید سریعتر پیاده نظام;
  • 20% ظرفیت بیشتر برج;
  • 25% غارت از پناهگاه در صورت پیروزی.
  • 10% سرعت بیشتر سواره نظام شامل سوار کماندار ;

یگان خاص ارباب جنگبه مهارت سوارکار امتیاز می دهد

بازگشت به بالا