جمعیت

Population

برای داشتن یک امپراطوری نیرومند جمعبت یک رکن اساسی محسوب می شود جمعیت موجود در هر قلعه برای ساخت نیرو یا کار در ساختمان ها بکار برده می شودند در هر قلعه دو نوع جمعیت وجود داردجمعیت شاغل : که در ساختمانها یا بعنوان یگانها مشغول به کار می باشندجمعیت آزاد : که هنوز در جایی بکار گرفته نشده اند و می توانید از آنها برای کار در ساختمان های یا ساختن نیرو استفاده کنیدجمعیت در موارد ذیل بکار برده می شوند برای کار در ساختمانها که با بالا رفتن سطح ساختمان منابع تعداد بیشتری جمعیت برای کار در آن مورد نیاز است در صورتی که ظرفیت آن کاملا توسط کارگران پر شود به 100% تولید خواهد رسید اگر برای ساختن نیرو نیازمند کارگر هستید می توانید از تعداد نیروهای هر ساختمان کم نمایید که به همان نسبت تولید هم کمتر می شود هز ساختمان منبع حداق نیرویی کارگری دارد که دیگر کمتر از آن تمی توان در آن مشغول به کار باشند و با بالا تر رفتن سطج ساختمان هم افزایش می یابدبراس ساخت نیرو و یگانهای جنگی

راه های افزایش جمعیت :بالا بردن سطح خانهخرید جمعیت با سکه که 20% به میزان جمعیت فعلی اگر به حداکثر سطح نرسیده باشد می افزایدحداکثر جمعیت یم قلعه 50894 است

بازگشت به بالا