فرانک : تبر زن جنگی

اطلاعات

هر تبرزن جنگی 1% به مهارت جنگجو امتیاز می دهد(حداکثر 50%)

نوع یگان

یگان خاص

ساختمان های مورد نیاز

قصر (سطح 1)

خصوصیات

فقط در دسترس برای قوم فرانکاز مهارت جنگجو و مدافع امتیاز می گیرد

منابع
طلا: 150جمعیت: 3
آهن: 300زمان: 00:45:00
چوب: 300سرعت: 15
غذا: 150وزن حمل: 25

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 160
قدرت در مقابل سواره نظام: 260
قدرت در مقابل کمانداران: 160
قدرت در مقابل ساختمان ها: 10
قدرت در مقابل محاصره: 160
سطح سلامت: 300
محدوده: 1

این یگان با داشتن قصر سطح 4 قابل ارتقاء است

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

15000

25000

25000

15000

10:00:00

50%به حمله

2

18750

31250

31250

18750

15:00:00

50% به سلامت

3

22500

37500

37500

22500

20:00:00

حداکثر امتیاز به مهارت جنگجو تا 60%

بازگشت به بالا