گوت ها

آهن یک ماده ساختمانی مهم برای هر حاکم است.گوت ها قومی است که 10٪ بیشتر از آهن از معادن دریافت میکند ، این کار به آنها کمک می کند، به خصوص در بخشهایی از بازی که آهن مورد نیاز است.پیاده نظام بخش مهمی از هر ارتش را تشکیل می دهد و گوت ها می توانند آنرا 10% سریع تر از قوم های دیگرآموزش دهند.گوت برای مقابله با حملات دشمن نیز امکاناتی دارد مانند 20% ظرفیت بیشتر در برج و دیواری که 20 درصد قوی تر است.افزایش ظرفیت برج اجازه می دهد تا این قوم ویژگی ای برای محافظت از ارتش خود زمانی که مورد حمله قرار میگیرد را دارا باشد ، ارتش مهم ترین چیز برای هر حاکم است.دیوار قوی تر سخت تر بوده و برای از بین بردن و آسیب زدن به دشمنان از قدرت بیشتری برخورد است.جایزه دیگری که گوت دارد این است که آنها یگان های خود را 10 % ارزان تر ارتقاء می دهند.( برای ارتقاء کهنه صدق نمی کند ).افزایش 10% در ظرفیت ذخیره سازی انبار نیز نباید دست کم گرفت.

این قوم از امتیازات ویژه زیر برخوردارست:

-افزایش 10% نرخ به دست آوردن آهن -آموزش پیاده نظام 10% ارزانتر است -افزایش 10% ظرفیت ذخیره سازی انبار -افزایش 20% ظرفیت برج
-ارتقا 10 % ارزان تر از همه واحد (شامل ارتقا کهنه اگر آن با منابع پرداخت شود) -دیوار 20٪ قوی تر (سلامت و حمله)

یگان ویژه : گارد مخصوص

یگان ویژه گوت ها به مهارت مدافع امتیاز می دهد که برای بقای ارتش خود در یک نبرد بسیار حیاتی است

بازگشت به بالا