خرید منابع

خرید منابع

با فعال کردن این گزینه شما مقدار منابع دریافتی به وسیله معادن خود را 25% به مدت 5 روز افزایش میدهید . قیمت آن 100 سکه برای فعال کردن یک نوع منابع و 300 سکه برای فعال کردن هر 4 نوع منابع میباشد.

فعال کردن این گزینه فقط یرای یک قلعه خاص است و نه برای تمام اکانت و نه برای تمام قلعه ها.

بازگشت به بالا