کماندار

کماندار

از زمان باستان کمان یک سلاح قدرتمند بوده است، برای جنگ ها. حالا آن یک بخش مهم الزامی در ارتش شماست. کمانداران به دشمن حتی قبل از رسیدن آنها به ارتش شما یورش می برند. زمان زیادی برای آموزش کمانداران و همچنین برای پیدا کردن بهترین چوبی که با آن کمان بسازید صرف شده است. با بهتر کردن کمان ها و مهارت های کمانداران آنها قادر خواهند بود تا به فواصل دورتری و با دقت بیشتری شلیک کنند. با نگه داشتن آنها پشت پیاده نظام خود خیلی از دشمنان از پیکان های آنها خواهد مرد. در اینجا دقت خیلی مهم است، یک ضربه مستقیم - یک سرباز مرده.

به یگان های کمانداران شما امتیاز می دهد.

کارآموز - 20%پیشرفته - 40%استاد - 60%

بازگشت به بالا