نمای کلی سیاست ها

سیاست ها نشان دهنده ی یک نگرش کلی از اقدامات یک قبیله میباشد.در جنگ خانها درست مثل دنیای واقعی دو سیاست وجود دارد ( جنگ و صلح).دو قبیله هیچگاه نمیتوانند همزمان هم در جنگ و هم صلح باشند.

هر سیاست برای 1 ، 2 ، 4 و 8 هفته بسته میشود و تا روزی که تاریخ آن به پایان نرسد قادر به تغییر نخواهد بود .

هر قبیله سیاستش را نسبت به دیگر قبایل اعلام می کند

در مشخصات هر قبیله یک صفحه برای نمایش اطلاعات کامل در مورد سیاست های آن قبیله وجود دارد.

بازگشت به بالا