فرانک

چوب یک منبع با ارزش است به خصوص در اوایل پادشاهی .در مرحله بعد در بازی این منابع بیشتر برای آموزش کمانداران و ماشین های محاصره استفاده می شود.فرانک ها هیچ مشکلی با تولید آن ندارند زیرا این نژاد قادر به تولید 10درصد چوب بیشتر نسبت به سایر نژاد ها میباشد.هر ارتش نیاز به یک سواره نظام است که بخشی جدایی ناپذیر از آن است. یکی دیگر از مزیت های این نژاد تولید 10درصد ارزاتر سواره نظام میباشد.در مرحله ی بعد بازی ، حمل و نقل بین قلعه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.این نژاد ،20درصد سریعتر از سایر نژادها است.ارتقا یگانها در آهنگری اهمیت بالایی دارد اما مقدار زیادی منابع احتیاج است.فرانک ها با 10درصد ارزاتنر از سایر نژادها یگانها را در آهنگری ارتقا میدهند.(شامل ارتقای کهنه کار نمی شود).یکی دیگر از مزایای این نژاد این است که در هنگام حمله 25 درصد منابع پناهان شده در پناهگاه را به سرقت میبرد.

این قوم از امتیازات ویژه زیر برخوردار است :

-10% سود از چوب. -10% سواره نظام ارزانتر (شامل سوار کماندار) -10% بیشتر ارتقای ارزانتر(شامل ارتقای کهنه کار با منابع) -25% ساخت یگان ویژه سریعتر. -20% بازگانان سریعتر. -25% غارت از منابع درون پناهگاه.

یگان ویژه: تبرزن

تبرزن به مهارت جنگجو پاداش می دهد. جدای از آن تبرزن نبرد یک واحد نبرد عالی با حمله بسیار خوب و آمار دفاع است .

بازگشت به بالا