بیزانس :راهب

اطلاعات

اگر راهب در جنگ زنده بماند به تجربه کسب شد از نبرد کمک فراوانی می کند.

به مهارت تحصیلات امتیاز میدهد : %0.1+ به ازای هر یگان تا حداکثر %26 به ازای راهب های زنده مانده در پایان نبرد

نوع یگان

یگان خاص

ساختمان های مورد نیاز

قصر (سطح 1)

مشخصات

فقط برای روم شرقی در دسترس است.از مهارت های جنگجو و کماندار تاثیر می پذیرد

منابع
طلا: 100جمعیت: 2
آهن: 250زمان: 00:45:00
چوب: 300سرعت: 15
غذا: 150وزن حمل: 5

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 200
قدرت در مقابل سواره نظام: 30
قدرت در مقابل کمانداران: 60
قدرت در مقابل ساختمان ها: 10
قدرت در مقابل محاصره: 60
سطح سلامت: 80
محدوده: 3 (4 بعد از ارتقاء)

در قصر سطح 4 قابل ارتقاء خواهد بود

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

30000

15000

15000

20000

10:00:00

50% به حمله

2

37500

18750

18750

25000

15:00:00

50% به سلامت

3

45000

22500

22500

30000

20:00:00

امتیاز تحصیلات حداکثر تا 30%

بازگشت به بالا