نگاه کلی به ایتم های قابل پرداخت

گزینه های قابل پرداخت

گذینه های قابل پرداخت به گونه ای در بازی تعبیه شده که به تعادل بازی صدمه نزنند.آنها فقط برای صرفه جویی در زمان به بازیکنان کمک می کنند.برای فعال کردن یک گذینه باید از طریق کارت اعتباری و یا دیگر راهها, سکه خرید کنید.

بازگشت به بالا